CAT

AVÍS LEGAL

Informació de Conformitat amb l’article 10 de la LSSI

 La titular d’aquesta web és:

Identitat: BASTOIC S.L.  (SHADE DESIGN)

NIF: B72876915

Adreça: C/ Enrajolat 32  17230  Palamós

Tel.: 664233779

Email: admin@shadedesign.eu

 

Condicions d’ús

 L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal.

 

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de SHADE DESIGN.

 

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que SHADE DESIGN actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a SHADE DESIGN.

 

SHADE DESIGN no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

 

SHADE DESIGN es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

 

Llei aplicable i jurisdicció:

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran o interpretaran d’acord amb la legislació espanyola i es sotmetran als Jutjats i Tribunals al domicili del domicili de l’usuari, quan aquest tingui la condició de consumidor o usuari de conformitat amb l’art. 3 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries; en cas contrari, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de   SHADE DESIGN.

 

ESP

AVISO LEGAL

Información de conformidad con el artículo 10 de la LSSI

 

La titular de esta web es:

Identidad: BASTOIC S.L. (en adelante SHADE DESIGN)

NIF: B72876915

Dirección: C/ Enrajolat 32  17230  Palamós

Tel.: 664233779

Email: admin@shadedesign.eu

 

Condiciones de uso

 El uso de esta web implica la aceptación plena de los términos y condiciones del presente aviso legal. 

 

Propiedad intelectual e industrial

La totalidad del contenido de este sitio web, ya sean textos, imágenes, sonidos, marcas, logotipos u otros elementos, así como subestructura, diseño, combinaciones de colores o forma de presentación de los materiales, están protegidos por derechos de propiedad industrial e intelectual que el usuario de este sitio web debe respetar. No es lícita su transformación o alteración, comunicación pública o cualquier otra forma de explotación por cualquier procedimiento sin la autorización expresa de SHADE DESIGN.

 

Responsabilidad sobre los contenidos

Aunque SHADE DESIGN actúa con la máxima diligencia posible, puede darse el caso de que algún dato o información no esté del todo actualizada en el momento que el usuario del sitio web lo consulte. Por ello, las informaciones que se presentan en esta web tienen una función orientativa y no obligan a SHADE DESIGN.

 

 SHADE DESIGN. no será responsable de la información que se pueda obtener a través de enlaces incluidos en su web.

 

SHADE DESIGN se reserva la facultad de realizar, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso, modificaciones o actualizaciones de la información y de cualquiera de los elementos que integren el diseño y configuración de la página web.

 

Ley aplicable y jurisdicción:

El uso de este sitio web implica la aceptación plena de los términos y condiciones de la presente política legal. Los posibles conflictos relativos a esta web se regirán o interpretarán conforme a la legislación española y se someterán a los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario, cuando este tenga la condición de consumidor o usuario de conformidad con el art. 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias; en caso contrario, serán competentes los Juzgados y Tribunales del domicilio de SHADE DESIGN.